INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

   NOVÝ RODINNÝ PROJEKT NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

        TÉMA:  NÁŠ OBLÍBENÝ RODINNÝ RECEPT
                    Nakreslete, nalepte či jakkoliv výtvarně ztvárněte
                    se svými dětmi dané téma.
                    UŽ TEĎ SE MOC NA VAŠE PROJEKTY TĚŠÍME!
 
            
 
 

    13. 1. 2018 (sobota) – PŘEZKUŠOVÁNÍ ŽÁKŮ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZADÁNÍ

    DALŠÍHO RODINNÉHO PROJEKTU NA 2. POLOLETÍ 2017/2018 (8:00)

    18. 1. 2018 (čtvrtek)  NÁHRADNÍ TERMÍN PŘEZKUŠOVÁNÍ ŽÁKŮ  INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (10:00)

 

    Ověřování schopností a dovedností dětí v MŠ v rámci INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ proběhlo dne 9. a 24. listopadu 2017

    ve třídě   mateřské školy formou pohovoru s dětmi nad portfoliem, obrázky, zařazením dětí do hry a činností v rámci denního 

    režimu a rozhovoru s rodiči.

    

   

PŘEDÁNÍ UČEBNIC NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK PROBĚHNE DNE 4. ZÁŘÍ 2017

 

KONTAKT: Mgr. et Mgr. Iveta Tichá, koordinátor IV - mail: iVETAti@seznam.cz

Základní škola a mateřská škola Daskabát

Daskabát 72

Olomouc 779 00

IČO: 70985901

TEL: 585358278, 739653604

NOVÝ RODINNÝ PROJEKT NA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

     S novým školním rokem pro vás máme připravený projekt. Tentokrát na téma: "NÁŠ OBLÍBENÝ RODINNÝ VÝLET". Nakreslete, nalepte či 
     jakkoliv výtvarně ztvárněte se svými dětmi dané téma.
 
     Výtvarná díla přinesou děti na přezkušování v  1. pololetí a společně si nad nimi budeme povídat. 
     
 

         POZVÁNKA NA AKCI

              

            Typ: Klub domácích školáků - Vesmír
            Výměna zkušeností s domácím vzděláváním.
            Kdy: 29. září 2017
            Kde: Městská knihovna Frenštát p. R., Dr. Parmy 254 (oddělení pro děti)
            Čas: 10.00 - 12.00 hod.
            Určeno: především rodičům, jejichž děti se vyučují v domácím prostředí
            Vstupné: zdarma

 

    INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE - NOVĚ OD 2017/2018

         
         INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli MŠ, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit ředitelce MŠ, ve které se jeho dítě vzdělává a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech.

 Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností s dovedností, pracovníci MŠ doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. MŠ musí ve svém školním řádu stanovit termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele MŠ ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27-2016 Sb., o vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné MŠ.

 

 

 

Individuální vzdělávání v MŠ Daskabát

 

Podle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. nabízíme v naší mateřské škole individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání.

 

K přijetí dítěte k individuálnímu vzdělávání je potřeba doložit:

·          Přihlášku k předškolnímu vzdělávání

·         Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

 

Nabízíme:

·         Možnost návštěvy ve vzdělávacích činnostech v mateřské škole po předchozí domluvě

·         Možnost účastnit se společných akcí MŠ (školní výlet, besídky, výukové programy, projektové dny, karneval, dětský den, besídky pro rodiče)

·         Konzultace – telefonicky, mailem, případně osobně

·         Pomoc a případná doporučení, jak postupovat při vzdělávání dítěte

·         Možnost IVP pro děti s SPU a děti mimořádně nadané

·         Školního psychologa

 

Forma ověřování schopností a dovedností:

Ověřování schopností a dovedností dětí bude probíhat v řádném termínu dne 9. 11. 2017 v 9:00 (čtvrtek) ve třídě MŠ pod vedením ředitele a vedoucí učitelky MŠ. Náhradní termín je stanoven na 24. 11. 2017 (pátek), rovněž na 9:00 ve třídě MŠ.

Ověřování bude probíhat nad kresbami dětí, pracovními listy, které si s sebou vezmou. Kresba bude sloužit jako komunikační prostředek k snadnějšímu navázání kontaktu s dítětem, které přijde do neznámého prostředí. Postupně se děti aktivně zapojí i do činností s dětmi z MŠ, kde budeme sledovat, jak si dítě osvojuje schopnosti a dovednosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Podle potřeby budeme ověřovat schopnosti a dovednosti s dětmi individuálně.

PŘEHLED TERMÍNŮ OVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ DĚTÍ V POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018:

  • 9. LISTOPADU 2017 (ČTVRTEK) V 9:00 V MATEŘSKÉ ŠKOLE, NÁHRADNÍ TERMÍN 24. LISTOPADU 2017 (PÁTEK) V 9:00 V MŠ
  • 15. ÚNORA 2018 (ČTVRTEK) V 9:00 V MATEŘSKÉ ŠKOLE)
  • 17. KVĚTNA 2018 (ČTVRTEK) V 9:00 V MATEŘSKÉ ŠKOLE)
       LISTOPADOVÝ TERMÍN JE ZÁVAZNÝ PRO VŠECHNY DĚTI, další termíny slouží jako prostor pro rodiče ke konzultacím - osobním,
       na Skypu nebo telefonicky.
 

Oblasti (výstupy), podle kterých bude ověřování schopností a dovedností dětí probíhat, dostanou rodiče v písemné podobě v měsíci září 2017.

 

 
 

DĚKUJEME VŠEM DĚTEM I RODIČŮM ZA KRÁSNĚ ZPRACOVANÝ RODINNÝ PROJEKT A PŘIPOMÍNÁME, ŽE SE MŮŽETE OSOBNĚ ZÚČASTNIT SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ DNE 30. 6. 2017 V 8:00 V NAŠÍ ŠKOLE.

 

 PŘEZKUŠOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍ BUDE 17. 6. 2017 (SOBOTA) - zahájení  v 8:00

-  termín a čas  je platný  pro všechny

RODINNÝ PROJEKT II:

     Na druhé pololetí 2017 jsem pro vás připravila další rodinný projekt, tentokrát na téma: 
     "NAŠE IDEÁLNÍ PRÁZDNINY". 
     Nakreslete, nalepte či jakkoliv výtvarně ztvárněte se svými dětmi dané téma. 
     Výtvarná díla přinesou děti na přezkušování na konci školního roku
     a společně si nad nimi budeme povídat.
     Děti dostanou opět malou odměnu. Všechny práce budou vystaveny v prostorách naší školy.
     Už teď se těším na vaše výtvory!
     Mgr. et Mgr. Iveta Tichá, kordinátor IV

 

GRATULACE

     Milí žáci,
     všem vám gratulujeme k dnešnímu pololetnímu vysvědčení
     a přejeme vám příjemné vzdělávání v rodinném kruhu...

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

DĚKUJEME VŠEM ZA PĚKNÝ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU SPOLEČNĚ S VÁMI!

 

RODINNÝ PROJEKT:

Nakreslete, nalepte, sestavte či jakkoliv výtvarně zpracujte se svými dětmi "Podvodní svět". Výtvarná díla děti přinesou na pololetní přezkušování a společně si nad nimi budeme povídat. Děti dostanou malou odměnu. Všechny práce budou vystaveny v prostorách naší školy.

Těšíme se na vaše výtvory!

MAPA RODIN VZDĚLÁVAJÍCHC SVÉ DĚTI DOMA  -  Předkládáme vám mapu, která si klade ambice propojovat rodiny, které své děti učí doma a hledají podobně smýšlející rodiny v okolí. Mapa je otevřena všem, proto neváhejte hledat, zapisovat do mapy svou rodinu a šířit ji dále. 

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWTCPS5QO0Ny2o5qCHYkpCGQbapjORk6He8ZfZ3gVoKqNF7w/viewform

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Přezkušování žáků za druhé pololetí školního roku 2015/2016 bude v sobotu 28. května 2016 od 9,00 hodin v budově škol

       INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.pdf (117256)