PROJEKT „Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663, financovaného z OP VVV

08.04.2017 20:44
Projekt je na tři roky a naše MŠ bude na projektu aktivně spolupracovat. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV. MŠ bude v projektu zastupovat Mgr. et Mgr. Iveta Tichá.
 

—————

Zpět